پنج‌شنبه, 30 دی 1395 جستجو:           |    
عنوان : شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع لوبیا در استان مركزی
زير عنوان : مهندس مریم حاتم آبادی
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ 
ساعت : ۸:۴۹:۱۵

شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع لوبیا در استان مرکزی

                                                                

مریم حاتم آبادی فراهانی1*، زهرا تنها معافی2

1-     کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

2-     دانشیار بخش تحقیقات نماتد شناسی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

Email : maryamhatami2002@yahoo.com

 

چکیده

با توجه به سطح زیر کشت بالای لوبیا در استان مرکزی به منظور بررسی و شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع لوبیا در سالهای 91 و 92 طي فصل رشد گياه ( اوايل تیرماه تا پايان شهريور ماه)  از این مزارع در سطح استان بازديد و تعداد 174 نمونه خاک و ریشه از مزارع شهرستان­های خمین، شازند و اراک جمع آوری شد. پس از استخراج، تثبیت و انتقال نماتدها به گلیسیرین، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی از آنها تهیه شد. شناسایی گونه ها بر اساس مشخصات مورفولوژی و مورفومتری انجام گرفت و تعداد 19 گونه متعلق به 13 جنس از فوق بالا خانواده Tylenchomorphaبشرح ذیل شناسایی گردید : 

 

Filenchus  vulgaris, F.  filiformis, Boleodorus tylactus, Tylenchorynchus maximus, T. brassicae, Merlinius  brevidens, M. obscures, Scutylenchus rugosus, Amplimerlinius macrurus, Helicotylenchus vulgaris, H. digaronicus, Rotylenchus basiri, Pratylenchus neglectus, Pratylenchoides ritteri, Zygotylenchus guevai,  Ditylenchus destructor, D. kheiri, Aphelenchoides centralis,  A. limberi

 


پراکندگی گونه های D. destructor و P. neglectus نسبت به سایر گونه ها بیشتر بوده و تقریباً در تمامی مناطق نمونه برداری شده وجود داشتند.


نمایش تعداد بازدیدها : 134

بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8